Jagersvereniging      SINT  HUYBRECHTSGILDE      Van Antwerpen

Sint Huybrechtsgilde Intro Nieuws Kalender Contact Foto's Links

De St. Huybrechtsgilde stamt van het begin van de 16de eeuw maar verdween, net als alle andere, tijdens de Franse Revolutie toen ze hun rechten verloren.

De laatste deken destijds Ph. de Pret schonk in 1821 het ganse patrimonium van de gilde aan de parochie van de St.-Carolus Borromeuskerk.

In 1954 ontdekte de pas aangestelde pastoor J. Mertens op de zolder van de kerk een houten ovalen kist met het opschrift "Gild van Sint Huibrecht binnen de stadt Antwerpen". Binnen de jagersvriendenkringen leidde het nieuws vlug tot een oproep om de door de laatste deken gestelde schenkingsvoorwaarden in ere te herstellen. Die voorwaarde bestond erin op St. Hubertusdag een mis op te dragen ter ere van de patroonheilige.

Sinds 1956 is de jagersgilde uitgegroeid tot een vereniging met 400 à 500 leden die onder impuls van de gildenmeesters, dekens en onderdekens de jaarlijkse activiteiten organiseren, geestelijk bijgestaan door hun "kapelaan ten velde", Rudy Mannaerts,pastoor van Sint Andries en nog enkele andere parochies.

De hedendaagse gilde, gebaseerd op een rijke historische achtergrond, hecht niet enkel belang aan de jagerssport, maar legt een culturele en sociale werking aan de dag.

Een van de voorbeelden hiervan is de jaarlijkse "wildoffering" tijdens de St. Hubertusmis, die nadien wordt aangeboden aan de minderbedeelden uit de parochie.


De "Sint Hubertus Kopergravure", die elk lid ontvangt met intredenummer en ondertekend door de Heer Deken en de Eerw. Aalmoezenier.

Het is een oprechte voldoening dat de gravure meestal een ereplaats bekleedt in de jagerskamer der leden.

Sinds 1958 wordt aan al de intredende leden het prachtig "Zilveren kenteken" geschonken, oorspronkelijk door onze huidige St. Hubertusgilde ontworpen. Bij alle gelegenheden worden onze leden gevraagd hun kenteken te willen dragen.

In 1959 waren de "standregels" of "statuten" klaar en samen met de ledenlijsten, worden ze aan ieder nieuw lid toegestuurd.


Als regelmatig weerkerende activiteiten van de gilde vermelden we de St. Hubertusmis, de smakelijke plichtpleging en de kleischieting.

Ook U kan lid worden van

St. Huybrechtsgild "eregild van jagers en sympathisanten"

maar U dient eerst te voldoen aan volgende punten:

1. voorgesteld worden aan de gilderaad door bemiddeling van 2 gildenleden die het peterschap aanvaarden.

2. Na weerhouding van uw kandidatuur door de raad zijn de financiële verbintenissen als volgt:

a) Jaarlijkse betaling van het lidgeld, zijnde 20€ en 10€ inkomgeld voor nieuwe leden; hiervoor bekomt het nieuwe lid het zilveren speldteken, de oude ets met uw volgnummer.

b) Nieuwe leden die verkiezen AD VITAM te betalen (voor het leven), betalen 195€+10€ inkomgeld.